OUR SERVICE PORTFOLIO

our service

งานติดตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

our service

งานเทรนนิ่ง การใช้งานเครื่องมือ ณ บริษัทลูกค้า

our service

งานเทรนนิ่ง ทดสอบ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ โดยลูกค้ามีส่วนร่วม

our service

งานติดตาม บำรุงรักษาเครื่องมือ ตามระยะเวลา

our service

งานตรวจสอบ แก้ไข และติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบ